D'Heye

D'Heye, middeloude duinen in Bredene :

Het gebied ligt op de grens van Bredene en De Haan en is vlot te bereiken: vanaf tramhalte Bredene-Renbaan een halve kilometer landinwaarts rijden, wandelen of fietsen.

D’Heye bestaat uit middeloude duinen, ontstaan tijdens de Romeinse tijd. Sinds hun ontstaan zijn deze duinen niet meer door de zee overspoeld geweest. Ze ontsnapten dus aan de grote overstromingen in de derde en zevende eeuw. Sinds de derde eeuw is er een permanente menselijke aanwezigheid van vissers, jagers, strandjutters en schaapherders. Tot aan de eerste wereldoorlog, toen de Duitsers er een grote batterij plaatsten, werd het gebied vooral gebruikt voor schapenteelt. De arme schrale duingronden lieten niet veel andere landbouwactiviteiten toe.

In het gebied bevindt zich het Jacobinessenhof, de boerderij die in het begin van de zestiende eeuw werd gebouwd door de monniken van het Sint-Janshospitaal in Brugge. Na de eerste wereldoorlog werden verschillende activiteiten uitgeoefend in d’Heye: men deed er aan zandwinning, er werd een tijdlang een paardenrenbaan uitgebaat en vanaf 1925 begonnen de eerste verkavelingen. Dankzij het duinendecreet geldt momenteel een bouwverbod in het gebied. Na de tweede wereldoorlog werd er in het gebied gestart met waterwinning. Nu gebeurt dit echter niet meer.

Tussen Bredene en De Haan, op een halve kilometer van de kustlijn ligt d'Heye, een oud, kalkarm duinengebied. Waarschijnlijk is d'Heye ontstaan in de vroege middeleeuwen, en behoort het, op de 5000 jaar oude duingordel van Adinkerke - Ghyvelde na, samen met de Schuddebeurze te Westende tot de oudste duinformaties van de Vlaamse kust.

 

D'Heye wordt beheerd als natuurreservaat

D’Heye werd in 1997 in beheer gegeven aan Natuurpunt Middenkust. Het gaat om 20ha die eigendom is van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en 20 ha van Aminal afdeling Natuur (Vlaams gewest). Kenmerkend voor d’Heye is de kalkarme grond, waardoor we een specifieke flora krijgen. De percelen in eigendom van de VMW werden 40 jaar lang niet gemaaid of begraasd en zijn daardoor enorm vergrast.

We vinden er genaald schapegras (enige vindplaats in België), zandzegge, geknikt zwenkgras, echte witbol en duinriet. Natuurpunt laat het terrein nu begrazen door een kudde Galloways. En de resultaten mogen er zijn: zandblauwtje, geel walstro, rolklaver, duinreigersbek, hazenpootje en klein tasjeskruid. Rond de relicten van struikheide werd geplagd, om de struikheide zelf nieuwe kansen te geven. In september 2002 werden ruim 350 nieuwe plantjes geteld.

Het plaggen is echter ook interessant voor schapezuring (waarop de kleine vuurvlinder haar eitjes legt), zandhaarmos, zandblauwtje en vogelpootje. Op de struikheide komen heel wat vlinders hun nectar zoeken, waaronder het bruin blauwtje, een sterk bedreigde soort.

 

Een paradijs voor dieren

In de struwelen broeden braamsluiper, grasmus, roodborsttapuit, spotvogel en ransuil; andere broedvogels in het gebied zijn patrijs, groene specht en steenuil. In de winter is d’Heye een rustgebied voor de zeldzaam geworden houtsnip en een jaaggebied voor sperwer, blauwe kiekendief en slechtvalk. Een leuk neveneffect van de begrazing is het tevoorschijn komen van een 100-tal wasplaten, donkergele tot oranjerode paddestoelen. Ze worden ook wel orchideeën onder de zwammen genoemd. De percelen die door Aminal werden aangekocht hebben een uitgesproken landbouwverleden.

Daarom werden ze eerst geplagd en worden ze nu begraasd door Galloways en Konikspaardjes. Dat beheer geeft kansen aan in het oog springende soorten zoals kamsalamander, grote ratelaar, blauwe bremraap, rietorchis, bijenorchis en bronkruid.

Lees meer op www.natuurenbos.be

Hoe bereiken

Op de hoek van de Batterijstraat en Koerslaan in Bredene staat een informatiebord over D'Heye.

Met het openbaar vervoer
D'Heye is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Met de auto
Op de A10 neem je afrit Oudenburg. Op de rotonde sla je rechtsaf de Stationsstraat in. Je rijdt rechtdoor op de N358. Volg deze weg tot aan het kanaal 'Oostende-Brugge'. Steek het kanaal over en volg verder de Plassendaalsesteenweg en Esperantolaan. Op de rotonde sla je rechtsaf en onmiddellijk erna opnieuw rechtsaf in de Brugsesteenweg (N9). Na een kleine 500 meter sla je linksaf de Zuid-Oostwijk in. Na 1,6 km sla je opnieuw linksaf aan de kruising met de Duiveketestraat. Je blijft de Zuid-Oostwijk volgen tot het kruispunt met de Batterijstraat. Daar sla je rechts in. Op de volgende kruising met de Koerslaan staat de infoluifel.

Als je vanuit Bredene komt, neem je de Zandstraat. Op de rotonde sla je rechtsaf in de Klemskerkestraat. Wat verder gaat die over in de Batterijstraat. Na ongeveer 600 meter bereik je het kruispunt met de Koerslaan.

 DIENST VOOR TOERISME

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
T. 059 56 19 70 - F. 059 56 19 69
E. toerisme@bredene.be

BLIJF OP DE HOOGTE

Nature Nature Nature